Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):

1) частину другу статті 13 після цифр "173" доповнити цифрами "1734";

2) доповнити статтею 1734 такого змісту:

"Стаття 1734. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -

тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу -

тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку";

3) абзац перший частини третьої статті 184 доповнити словами та цифрами "крім порушень, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1734 цього Кодексу";

4) статтю 221 після цифр "173-173-2" доповнити цифрами "1734";

5) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після цифр "173-1732" доповнити цифрами "1734".

2. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380):

1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 31 такого змісту:

"31) булінг (цькування) - діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого";

2) частину другу статті 25 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу".

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

3) частину третю статті 26 після абзацу дев’ятого доповнити п’ятьма новими абзацами такого змісту:

"забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти".

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом п’ятнадцятим;

4) частину другу статті 30 після абзацу двадцятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)".

У зв’язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять п’ятим;

5) у статті 53:

у частині першій:

абзац десятий після слів "форм насильства та експлуатації" доповнити словами "булінгу (цькування)";

після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування)".

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - вісімнадцятим;

частину третю доповнити абзацом шостим такого змісту:

"повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб";

6) у статті 54:

частину першу доповнити абзацом двадцятим такого змісту:

"захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю";

частину другу доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)";

7) у статті 55:

у частині другій:

абзац восьмий після слів "закладу освіти" доповнити словами "у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про";

доповнити абзацами дев’ятим і десятим такого змісту:

"подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

частину третю доповнити абзацами одинадцятим і дванадцятим такого змісту:

"сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти";

8) частину першу статті 64 після абзацу восьмого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, розробляє та затверджує план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, порядок реагування на випадки булінгу (цькування), порядок застосування заходів виховного впливу;

узагальнює та оприлюднює інформацію про випадки булінгу (цькування) в закладах освіти".

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять восьмим;

9) частину першу статті 65 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти".

У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим;

10) у статті 66:

частину першу після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"сприяють розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти".

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;

частину другу після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"сприяють розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти".

У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;

11) пункт 2 частини другої статті 71 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:

"випадків булінгу (цькування) в закладах освіти та заходів реагування на такі випадки, вжитих керівництвом закладу освіти або його засновником";

12) частину четверту статті 73 після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"здійснювати перевірку заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, повноту та своєчасність заходів реагування на такі випадки з боку педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, керівництва та засновника закладу освіти;

аналізувати заходи для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування)".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

13) частину другу статті 76 викласти в такій редакції:

"2. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування). Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Президент України          П.ПОРОШЕНКО м. Київ 18 грудня 2018 року № 2657-VIII

 

                     

Директору Комунального закладу освіти
«Середня загальноосвітня школа №68» 
Дніпровської міської ради Мількевич  Ю.Л.
Сидоренко Надії Петрівни,
яка мешкає за адресою:
вул. Степова, 21
працює АТБ №76

 

 

 

Заява

 

Прошу розібратися по питання ( опис ситуації та конкретний факт)

 

 

 

 

 

Дата                                                                     Підпис

 

 

Телефони довіри

 
  • Дитяча лінія 116111 або 0800 500 225 ( з 12:00 до 16:00)
  • Гаряча телефонна лінія щодо боулінгу 116 000
  • Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335
  • Уповноважений  Верховної ради з прав дитини 0 800 50 17 20
  • Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75
  • Центр надання безоплатної правової допомоги  0800213 103
  • Національна поліція  України 102
 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

 

1. Правила поведінки здобувачів освіти  у школі базуються на законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуту школи.

2 У випадку порушень Правил до здобувачів освіти можуть бути вжиті такі стягнення:

      - усне зауваження;

      - запис зауваження в щоденник;

      - виклик учня самого або з батьками на педагогічну нараду;

      - відшкодування завданої учнем шкоди його батьками.

3.Здобувач освіти приходить до школи за 10 – 15 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході у школу дотримується правил ввічливості, знімає верхній одяг, міняє взуття і прямує до місця проведення уроку.

4 Заборонено перебувати у класних приміщеннях у верхньому одязі.

5 Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогнебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики.

6 Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

7 Не дозволяється без дозволу педагогів йти зі школи і з її території в урочний час. У разі пропуску учбових занять здобувач освіти повинен пред’явити класному керівнику довідку від лікаря або записку від батьків (або особи, яка їх заміняє) про причину відсутності на заняттях. Пропускати без поважних причин забороняється.

8 Здобувач освіти приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник. Повинен дбайливо ставитися до підручників та зошитів. Приходить до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.

9 Здобувачі освіти повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь-яких заперечень.

10 Здобувач освіти має бути ввічливим у спілкуванні з учителями, працівниками школи, батьками інших здобувачів освіти , а також  із іншими здобувачами освіти.

11 Здобувач освіти проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Здобувачі освіти й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

12 Поза школою здобувачі освіти поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім’я школи.

13 Здобувачі освіти  повинні дбайливо ставитися до шкільного майна і речей, що належать вчителям та іншим здобувачам освіти. Забороняється брати без дозволу чужі речі. Здобувачі освіти  бережуть майно школи, надають посильну допомогу в його ремонті а у разі пошкодження батьки здобувача освіти зобов’язані відшкодувати збитки.

14 Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки. 

15 Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром і мобільним телефоном на уроках.

Затверджую

Директор школи

Ю.Л. Мількевич

 

 

План

заходів по попередженню насильства в сімї  та протидії булінгу

 на 2020 – 2021 навчальний рік

з\п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.

Ознайомлення класних керівників з нормативно - правовими документами ( Закон України від 7 грудня 2017 року № 2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству», Закон України від 18.12 2018 року №2657 – VIII Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу»)

вересень 2020

ЗДВР

2

Забезпечити неухильне виконання педагогічними працівниками школи Конвенції ООН «Про права дитини», Закону України «Про охорону дитинства» законодавств України в галузі освіти в частині збереження фізичного , духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини.

протягом року

Адміністрація

3

Під час проведення обстеження житлово-побутових умов дітей із родин СЖО, з’ясувати умови проживання та виховання дітей в родинах з метою недопущення фізичного, психічного, сексуального і економічного насильства над дітьми.

вересень 2020р.

Класні керівники

4

В разі виявлені фактів насильства над дітьми негайно надавати інформації відповідним органам

в разі потреби

ЗДВР, класні керівники

5

Провести цикл заходів щодо вивчення та популяризації серед учнів та батьків Конвенції ООН про права дитини

протягом року

Психолог

6

Забезпечити систематичне оновлення банку даних сімей, де існують випадки вчинення насильства в сім’ї або виникає реальна загроза його вчинення

в разі потреби

ЗДВР, класні керівники

7

Пропагувати під час навчально-виховного процесу формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді, запровадження високої педагогічної культури, толерантного ставлення до дітей

протягом року

Психолог, класні керівники

8

Проводити соціально-психологічні дослідження серед учнів закладу з метою вивчення проблем підліткового насильства та розробити рекомендації для попередження фактів психологічного розладу, агресивності та жорстокості серед неповнолітніх

протягом року

Психолог

9

Перегляд відеороликів”Скажемо насильству, Ні!»

листопад 2020р., квітень 2021 р

Психолог

10

Організовувати і проводити просвітницьку та роз’яснювальну роботу серед учнів:.

1. Бесіда на тему: «Насилля в сімї. Скажемо Ні!» 7 клас

2.Бесіда на тему «Попередження булінгу (насилля та жорстокості) серед підлітків» серед учнів 8-9 класів.

 

листопада2020, квітень 2021

 

 

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

Психолог

11

При необхідності надавати постраждалим від насильства психологічні, соціально-педагогічні, інформаційні послуги

за потреби

Психолог, класні керівники

12

Акція «Синя стрічка квітня»

 

квітень 2021 р

 Психолог,Терехова К.М., учнівське самоврядування

13

Залучення органів учнівського самоврядування до проведення інформаційних і культурно- просвітницьких заходів з питань попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми:

- випуск стіннівок, буклетів;

- участь в учнівському проекті «Насиллю скажем Ні!»

протягом року

Педагог - організатор

14

Конкурс дитячої творчості «Я росту в щасливій родині».

листопад 2020 квітень 2021

 

Макарова М.Б.

15

Проводити індивідуальну роботу в класах навчального закладу з особами «групи ризику» з питань попередження насильства між однолітками та в сімї

постійно

Психолог

16

Забезпечити раннє виявлення сімей, в яких може виникнути реальна загроза вчинення насильства в сім’ї

протягом року

Психолог, класні керівники

17

Провести цикл бесід з шкільним офіцером поліції на тему:

«Протидія булінгу» та «Розв’язання конфліктів мирним шляхом»

протягом року

ЗДВР, Переяславець І.О. (ШОП)

18

Провести з учнями бесіди на тему:

1.«Що робити, коли тебе ображають дорослі»;

2.«Насильство в сім’ї та як його уникнути».

жовтень 2020р.,

квітень 2021р.

Психолог

19

Батьківський всеобуч на тему: "Попередження негативних явищ у дитячому середовищі. Спільна робота школи, сімї, громадськості у профілактиці правопорушень"

жовтень 2020р.

Затильнікова О.В.

 

 

 

 

 

 

 

Правопросвітницький проект «Я маю право»

 виховання прож

       З метою підвищення правової свідомості щодо використання та захисту прав у повсякденному житті стартував загальнонаціональний правопросвітницький проект Міністерства юстиції України «Я маю право».

Девіз проекту: Знаю! Дію! Захищаю!

Знаю свої права. Користуюсь ними і знаю, що треба робити, коли мої права порушують. Захищаю себе згідно з законами, а держава захищає мене і мої права.

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 361/2017

Про оголошення в Україні 2018 року

Роком реалізації правопросвітницького проекту

«Я маю право!»

З метою формування у суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя, постановляю:

1. Оголосити 2018 рік Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

2. Кабінету Міністрів України:

1) затвердити план заходів на 2018 рік з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачивши, зокрема:

- інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами України права у відповідних сферах, зокрема через засоби масової інформації, шляхом запровадження телефонних «гарячих ліній», організації зустрічей з громадянами за місцем проживання, виготовлення та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів;

- здійснення комунікаційних заходів з метою реалізації зазначеного проекту;

2) щокварталу інформувати Президента України про хід проведення Року реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити розроблення та виконання відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!», передбачивши, зокрема:

- проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи, у тому числі у місцевих засобах масової інформації;

- запровадження на регіональному телебаченні програм, орієнтованих на підвищення рівня правової культури та правової свідомості громадян;

- проведення із залученням закладів освіти, закладів культури, установ, організацій олімпіад, конкурсів та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах суспільного життя.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування сприяти забезпеченню реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!».

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

 

14 листопада 2017 року

 
Н А К А З

м. Дніпро

02.02.2018 р.                                                                                № 16

Про реалізацію у 2018 році

право-просвітницького проекту

«Я маю право!»

 

На виконання Указу  Президента України від 14.11.2017 № 361/2017 назву «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації право-просвітницького проекту “Я маю право!”», з метою формування в учнів правової культури й свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості учнівської молоді щодо реалізації й захисту прав, гарантованих Конституцією і законами України у різних сферах життя

 

НАКАЗУЮ:

1.       Заступнику директора з виховної роботи Кобці Л.В.:

1.1.  Розробити та затвердити План заходів з підготовки і проведення в 2018 році у школі Року реалізації право-просвітницького проекту «Я маю право» (Додаток).

До 15.02.2018 року

1.2. Забезпечити організацію та проведення в школі заходів з нагоди Року реалізації право-просвітницького проекту «Я маю право»

Упродовж 2018 року.

1.3. Надавати інформацію про проведення відповідних заходів до управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

За вимогою.

1.4. Забезпечити висвітлення інформації про проведені заходи відповідної тематики на сайті школи.

Постійно

2. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

 

Директор школи                                                                   Ю.Л. Мількевич